ખાસ નોંધ : ઓનલાઇન પેમેન્ટ ની પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય અને Your registration payment successful નો message display થાય ત્યાં સુધી તમારા browser ને બંધ ના કરશો. નહીંતર payment અમારા સુધી નહિ પહોચે.


Total Visit

444198