rðîkLkT ÃktrzíkðÞkuoLke Lkk{kð÷e, suykuyu MktMÚkkLku {wÕÞðkLk Mkuðkyku yÃkoý fhu÷

1. ©e Ãkw¾hksS y{e[tËS fkuXkhe - {nuMkkýk
2. ©e Açke÷¼kE fuMkhe[tËS {nuíkk - ¾t¼kík
3. ©e ðMktík¼kE Lkhku¥k{ËkMk - {nuMkkýk
4. ©e Akuxk÷k÷ LkkLk[t˼kE
5. ©e çkkçkw¼kE Mkð[t˼kE
6. ©e ¾qçk[t˼kE fuþð÷k÷ (rþhkune)
7. ©e {kýuf÷k÷ nhøkkuðLkËkMk (hkÄLkÃkwh)
8. ©e økwýðtík¼kE ([kýM{k)
9. ©e Äehs÷k÷ ÄLkS¼kE MkkuLkuÚkk
10. ©e híke÷k÷ [e{Lk÷k÷ Ëkuþe
11. ©e Äehs÷k÷ zkÌkk÷k÷ {nuíkk
12. ©e hMkef÷k÷ þktrík÷k÷ {nuíkk
13. ©e «rðý¼kE ¼kuøke÷k÷ þuX

ðíko{kLk{kt suykuLkwt {køkoËþoLk «kó ÚkkÞ Au íku ÃktrzíkðÞkuo

1. ©e ðMktík¼kE yu{. Ëkuþe
2. ©e «Vw÷¼kE yuLk. þkn
3. ©e f{÷uþ¼kE ykh. þkn
4. ©e rËLkuþ¼kE fu. {nuíkk
5. ©e ¼kE÷k÷¼kE ykE. þkn
6. ©e ¼kðuþ¼kE ykh. Ëkuþe
7. ©e Ãkhuþ¼kE su. þkn

yk rMkðkÞ Ãký yLkuf ÃktrzíkðÞkuo yu MktMÚkk{kt Mkuðk ykÃku÷ Au. íku ík{k{Lkku MktMÚkk ÓËÞÃkqðof yk¼kh {kLku Au.

Total Visit

380036