શ્રી રાજનગર જૈન શ્વે. ધાર્મિક ઇનામી પરીક્ષા ટ્રસ્ટ

MÚkkÃkLkk : rð.Mkt.1973

ટ્રસ્ટ રજી . નં   A / ૧૩૮૨ અમદાવાદ

hS. ykurVMk

Ãkkhe ðhÄe÷k÷ Mkt«eík[tË 2287/1, {kýuf[kuf, y{ËkðkË-380 001.
VkuLk
079-22142269
siLk rðãkþk¤k, ËkuþeðkzkLke Ãkku¤, fk÷wÃkwh, y{ËkðkË-380 001.
¼qÃkuLÿ¼kE
{ku. +91 9409354583

fkuÃkkuo. ykurVMk

Ãknu÷u {k¤, ykLktË rçkÕzªøk, {kË÷Ãkwh økhLkk¤k ÃkkMku, xkWLknku÷ ÃkkA¤, yu÷eMkçkúes, y{ËkðkË-380 006.
©e «Vw÷¼kE : 9374569090
©e f{÷uþ¼kE : 9825879411
Total Visit

444150