સંસ્થા ના સંસ્થાપક

પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત શ્રી આનંદ સાગર સૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ


÷øk¼øk ½ýk çkÄk Mk{wËkÞLkk yk[kÞo ¼økðtíkkuLke rLk©k{kt ð¾íkkuð¾ík ¿kkLkðÄof ykÞkusLkku Þkusðk{kt ykðu÷, íku{kt su {wÏÞ {wÏÞ økwY¼økðtíkkuLke rLk©k «kÃík ÚkÞu÷.....

વિ.સં. ૨૦૧૦ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી વિજયમનોહરસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
પ.પૂ.મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૧૧ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી વિજયમનોહરસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
પ.પૂ.મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૧૪ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી સિદ્ધિસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી લબ્ધિસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી રામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૧૬ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી રામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૧૭ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી વિજયઅમૃતસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૧૯ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી રામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૨૦ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી ભુવનસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ તથા
પ.પૂ. યતીન્દ્રવિજયજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૨૧ પ.પૂ.પંન્યાસ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મ.સાહેબ તથા
પ.પૂ.પંન્યાસ શ્રી ચંદ્રોદયસાગરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૨૯ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી કસ્તુરસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૩૦ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી ભદ્રસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી ઓમકારસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૩૧ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી ભદ્રંકરસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી મુક્તિચંદ્રસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી માનતુંગસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૩૨ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી યશોભદ્રસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી ધર્મધૂરંધર વિજયજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૩૩ પ.પૂ.મુનિરાજ શ્રી મતિધનવિજયજી મ.સાહેબ
પ.પૂ.ગણિવર્ય શ્રી જયઘોષવિજયજી મ.સાહેબ
પ.પૂ.મુનિરાજ શ્રી મિત્રાનંદવિજયજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૩૪ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી રામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૩૫ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી ભુવનરત્નસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૩૬ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી ભદ્રંકરસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૩૮ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી કુંદકુંદસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૪૦ પ.પૂ.મુનિરાજ શ્રી બલભદ્રવિજયજી મ.સાહેબ
પ.પૂ.મુનિરાજ શ્રી ગૌતમવિજયજી મ.સાહેબ
પ.પૂ.મુનિરાજ શ્રી રાજચંદ્રવિજયજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૪૪ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી રામસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ (ડહેલાવાળા)
પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી અભયદેવસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૪૫ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી પ્રેમસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૪૬ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી કંચનસાગરસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
પ.પૂ.પં.શ્રી પ્રમોદસાગરવિજયજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૪૭ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી પ્રભાકરસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૪૮ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી રામસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ (ડહેલાવાળા)
વિ.સં. ૨૦૫૧ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી લબ્ધિસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૫૨ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી જયઘોષસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૫૪ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી વિજયદેવસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૫૫ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી રત્નાકરસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૭૫ ગચ્છાધિપતિ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી દોલતસાગરસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી નંદિવર્ધનસાગરસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી હર્ષસાગરસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૭૬ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી મહાબોધિસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
વિ.સં. ૨૦૭૭ ગચ્છાધિપતિ પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી રાજયશસૂરીશ્વરજી મ.સાહેબ
Total Visit

444193