Gandhinagar Oral Samvat 2079

   Note : NA student may not consider.

Rank Student Exam Mark Obtain Mark Photo
ધો. ૧
1
Dhairya Snehal Shah (Id : 9407)
Shree Gandhinagar Swe M P Jain Pathshala
100.00 88.00
2
Ariha Arpitkumar Shah (Id : 9228)
Shree Gandhinagar Swe M P Jain Pathshala
100.00 79.00
Total Visit

444190