સંસ્થા ના સંસ્થાપક

પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત શ્રી આનંદ સાગર સૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ


÷øk¼øk ½ýk çkÄk Mk{wËkÞLkk yk[kÞo ¼økðtíkkuLke rLk©k{kt ð¾íkkuð¾ík ¿kkLkðÄof ykÞkusLkku Þkusðk{kt ykðu÷, íku{kt su {wÏÞ {wÏÞ økwY¼økðtíkkuLke rLk©k «kÃík ÚkÞu÷.....

rð.Mkt. 2019 íkÚkk 2034 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e hk{[tÿMkqheïhS {.Mkk.
rð.Mkt. 2020 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e ¼wðLkMkqheïhS {.Mkk.
íkÚkk Ãk.Ãkq. ÞíkeLÿrðsÞS {.Mkk.
rð.Mkt. 2021 Ãk.Ãkq.ÃktLÞkMk ©e ¼ÿtfh rðsÞS {.Mkk.
íkÚkk Ãk.Ãkq.ÃktLÞkMk ©e [tÿkuËÞMkkøkhS {.Mkk.
rð.Mkt. 2029 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e fMíkwhMkqheïhS {.Mkk.
rð.Mkt. 2030 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e ¼ÿtfhMkqheïhS {.Mkk.
Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e yku{fkhMkqheïhS {.Mkk.
rð.Mkt. 2031 íkÚkk 2036 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e ¼ÿtfhMkqheïhS {.Mkk.
rð.Mkt. 2032 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e Þþku¼ÿMkqheïhS {.Mkk.
Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e Ä{oÄqhtÄh rðsÞS {.Mkk.
rð.Mkt. 2035 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e ¼wðLkhíLkMkqheïhS {.Mkk.
rð.Mkt. 2038 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e fwtËfwtËMkqheïhS {.Mkk.
rð.Mkt. 2042 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e hksuLÿMkqheïhS {.Mkk.
rð.Mkt. 2044 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e hk{MkqheïhS {.Mkk. (znu÷kðk¤k)
Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e y¼ÞËuðMkqheïhS {.Mkk.
rð.Mkt. 2045 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e «u{MkqheïhS {.Mkk.
rð.Mkt. 2046 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e «{kuËMkkøkhMkqheïhS {.Mkk.
rð.Mkt. 2047 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e «¼kfhMkqheïhS {.Mkk.
rð.Mkt. 2048 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e hk{MkqheïhS {.Mkk. (znu÷kðk¤k)
rð.Mkt. 2051 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e ÷ÂçÄMkqheïhS {.Mkk.
rð.Mkt. 2052 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e sÞ½ku»kMkqheïhS {.Mkk.
rð.Mkt. 2075 Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e Ëku÷íkMkkøkhMkqheïhS {.Mkk.
Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e LktrËðÄoLkMkkøkhMkqheïhS {.Mkk.
Ãk.Ãkq.yk.¼. ©e n»koMkkøkhMkqheïhS {.Mkk.
Total Visit

37451